Povinně zveřejňované inf.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název:    Obec Kuroslepy

2. Důvod a způsob založení:

Obec Kuroslepy vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích k 24. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Veřejnou a státní správu zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu.

3. Organizační struktura:

 • Zastupitelstvo
 • Starosta
 • Místostarosta
 • Výbor kontrolní
 • Výbor finanční
 • Účetní

Starosta:                      Vladimír Bureš

Místostarosta:              Zdeněk Plachý

 

4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno

Pondělí - úřední den

Středa - úřední den

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00
elektronická podatelna:                       obec@kuroslepy.cz
e-mail pro běžnou komunikaci:              starosta@kuroslepy.cz
www:                                               http://www.kuroslepy.cz

ID datové schránky:                           2x8bi2e

5. Případné platby můžete poukázat na účet číslo:

Komerční banka, č.ú.:  12223711/0100

ČNB, č.ú.:                  94-15010711/0710

6. IČO: 00378003

7. DIČ: obec není plátce DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Schválený rozpočet pro rok 2019: Vyvěšeno na úřední desce dne 14.12.2018

Schválený rozpočet pro rok 2018: Vyvěšeno na úřední desce dne 18.12.2017

9. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace lze podat:

 • ústně – osobně nebo telefonicky na obecním úřadu
 • písemně – poštou na kontaktní adresu obecního úřadu
 • e-mailem
 • prostřednictvím datové schránky

Z žádosti musí být zřejmé:

 • kdo dotaz činí – žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. V písemné žádosti žadatel uvede základní identifikační údaje (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování, u právnické osoby název, IČ, adresa sídla, popř. adresa pro doručování), a podpis.
 • komu je určena – Obci Kuroslepy, popřípadě Obecnímu úřadu
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují starosta, místostarosta, úředník obecního úřadu s ohledem na předmět dotazu.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (ze zákonných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 10 dnů)
 • odložením žádosti - pokud se požadované informace nevztahují k obci či obecnímu úřadu, nebo je-li žádost neúplná a žadatel po výzvě k doplnění žádost do 30 dnů nedoplní
 • rozhodnutím o odmítnutí žádosti – pokud je žádost nesrozumitelná nebo příliš obecná, nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, a žadatel po výzvě k upřesnění žádost do 30 dnů neupřesní. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat dle § 16 zákona odvolání.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel u povinného subjektu z důvodů, za podmínek a ve lhůtě uvedených v § 16a zákona. Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou v zákoně č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Obecní úřad Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno

Elektronicky na kontaktní spojení v bodu 4.

11. Opravné prostředky:

Samostatná působnost obce

Při rozhodování obce v samostatné působnosti se neuplatní postup dle správního řádu a nevydává se správní rozhodnutí (s výjimkou §§ 56-58 zákona o obcích). Nelze se proto bránit formou odvolání. Opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti může na základě podnětu přezkoumat starosta obce.

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem nebo je-li obecně závazná vyhláška obce v rozporu se zákonem, lze podat písemný podnět Ministerstvu vnitra ČR. Lhůta pro podání podnětu není stanovena. Další postup je upraven v ust. § 123 a 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o odmítnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Odvolání se podává u úřadu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat, ale je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad.

Na postup při vyřizování  žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u obecního úřadu stížnost v případě, že žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti nebo s výší úhrady nebo marně uplynula lhůta pro vyřízení žádosti, popř. informace byla poskytnuta jen částečně.

12. Formuláře:

Najdete zde

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Najdete zde

14. Nejdůležitější předpisy:

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu dle § 17 zákona. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví dle podkladů poskytnutých zaměstnancem vyřizujícím žádost vedoucí odboru (v rámci jehož odboru je informace poskytována) dle sazebníku:

a) mzdové náklady:

0,- Kč za každou ukončenou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním a vyhotovením informace,

b) materiálové náklady
0,- Kč za každou stránku formátu A4 černobílé fotokopie, 
0,- Kč za pořízení jedné stránky formátu A4 prostřednictvím počítačové tiskárny, 

c) doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

Před  poskytnutím informace bude žadateli písemně sdělena výše  úhrady se způsobem  jejího vyčíslení. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na obecním úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

16. Licenční smlouvy
V současné době obec Kuroslepy neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

17. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

18. Seznam organizací

SDH Kuroslepy, Kuroslepy 19, 675 75 Mohelno, IČ: 64267938

 

 

Zodpovídá: starosta

Vytvořeno / změněno: 10.11.2016 / 17. 4. 2019

Dokumenty ke stažení

icon_pdfusneseni_jmenovani_poverence.pdf
Usnesení pro jmenování pověřence
icon_pdfsdeleni_kontaktnich_udaju_poverence_uoou.pdf
icon_pdfvyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2018.pdf
Výroční zpráva za rok 2018